Dagvlinders

Middels de Omgevingswetnbeschermde soorten als grote vos en Iepenpage komen ook in stedelijke gebieden voor. Daarnaast is iepen hoofdstad Amsterdam recentelijk de Iepenpage rijker. 
Dagvlinders zijn goede indicatorsoorten om te bepalen of het beheer in een (natuur)gebied succesvol is of juist averechts voor dagvlinders is. Een aantal dagvlindersoorten staat op de rode lijst en tevens genieten een aantal soorten bescherming middels de Wet Natuurbescherming.
Bij Elsken Ecologie Amsterdam is ruime kennis van dagvlindersoorten aanwezig. Hierdoor kunnen wij onder andere gebiedsdekkende inventarisaties uitvoeren. Met deze inventarisaties kan het beheer worden geëvalueerd voor bijvoorbeeld de subsidieregeling van de SNL. Per landschapstype en/of soort kan worden aangegeven of het beheer succesvol is en/of welke maatregelen er nodig en/of mogelijk zijn. Daarnaast kunnen onze ecologen al dan niet soortspecifieke transecten lopen om (soorten)trends te analyseren met behulp van degelijke statistische methoden. Omdat de exacte locatie van dagvlinders vaak veelzeggend is over de kwaliteit van een locatie worden waarnemingen nauwkeurig gekarteerd met gps en op professionele wijze gepresenteerd en gekarteerd.